بسته بندی 2 گرمی زعفران

بسته بندی 2 گرمی زعفران زرشاد از سرگل قائنات پر شده است.