بسته بندی 0/5 گرمی زعفران

        بسته بندی 0/5 گرمی زعفران زرشاد از سرگل زعفزان قائنات پر شده است.