خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Can't create/write to file '/tmp/#sql_77d1_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Can't create/write to file '/tmp/#sql_77d1_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN wp_icl_translations icl_t ON icl_t.element_id = tt.term_taxonomy_id AND icl_t.element_type IN ('tax_category') WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND ( ( icl_t.element_type IN ('tax_category') AND icl_t.language_code = 'fa' ) OR icl_t.element_type NOT IN ('tax_category') OR icl_t.element_type IS NULL ) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Can't create/write to file '/tmp/#sql_77d1_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN wp_icl_translations icl_t ON icl_t.element_id = tt.term_taxonomy_id AND icl_t.element_type IN ('tax_project-category') WHERE tt.taxonomy IN ('project-category') AND ( ( icl_t.element_type IN ('tax_project-category') AND icl_t.language_code = 'fa' ) OR icl_t.element_type NOT IN ('tax_project-category') OR icl_t.element_type IS NULL ) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Can't create/write to file '/tmp/#sql_77d1_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tm.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN wp_icl_translations icl_t ON icl_t.element_id = tt.term_taxonomy_id AND icl_t.element_type IN ('tax_product_cat') LEFT JOIN wp_woocommerce_termmeta AS tm ON (t.term_id = tm.woocommerce_term_id AND tm.meta_key = 'order') WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') AND ( ( icl_t.element_type IN ('tax_product_cat') AND icl_t.language_code = 'fa' ) OR icl_t.element_type NOT IN ('tax_product_cat') OR icl_t.element_type IS NULL ) ORDER BY tm.meta_value+0 ASC, t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Can't create/write to file '/tmp/#sql_77d1_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

شادی آفرین سفره های ایرانی | شادی آفرین سفره های ایرانی
بستن

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Can't create/write to file '/tmp/#sql_77d1_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_menu_item_menu_item_parent' AND wp_postmeta.meta_value = '66394' ) ) AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.menu_order, wp_posts.post_date DESC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Can't create/write to file '/tmp/#sql_77d1_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_menu_item_menu_item_parent' AND wp_postmeta.meta_value = '66585' ) ) AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.menu_order, wp_posts.post_date DESC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Can't create/write to file '/tmp/#sql_77d1_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_menu_item_menu_item_parent' AND wp_postmeta.meta_value = '67344' ) ) AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.menu_order, wp_posts.post_date DESC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Can't create/write to file '/tmp/#sql_77d1_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_menu_item_menu_item_parent' AND wp_postmeta.meta_value = '67639' ) ) AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.menu_order, wp_posts.post_date DESC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Can't create/write to file '/tmp/#sql_77d1_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_menu_item_menu_item_parent' AND wp_postmeta.meta_value = '67640' ) ) AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.menu_order, wp_posts.post_date DESC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Can't create/write to file '/tmp/#sql_77d1_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_menu_item_menu_item_parent' AND wp_postmeta.meta_value = '68502' ) ) AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.menu_order, wp_posts.post_date DESC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Can't create/write to file '/tmp/#sql_77d1_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_menu_item_menu_item_parent' AND wp_postmeta.meta_value = '67099' ) ) AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.menu_order, wp_posts.post_date DESC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Can't create/write to file '/tmp/#sql_77d1_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_menu_item_menu_item_parent' AND wp_postmeta.meta_value = '66587' ) ) AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.menu_order, wp_posts.post_date DESC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Can't create/write to file '/tmp/#sql_77d1_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_menu_item_menu_item_parent' AND wp_postmeta.meta_value = '66590' ) ) AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.menu_order, wp_posts.post_date DESC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Can't create/write to file '/tmp/#sql_77d1_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_menu_item_menu_item_parent' AND wp_postmeta.meta_value = '66589' ) ) AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.menu_order, wp_posts.post_date DESC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Can't create/write to file '/tmp/#sql_77d1_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_menu_item_menu_item_parent' AND wp_postmeta.meta_value = '66588' ) ) AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.menu_order, wp_posts.post_date DESC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Can't create/write to file '/tmp/#sql_77d1_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_menu_item_menu_item_parent' AND wp_postmeta.meta_value = 'wpml-ls-34-en' ) ) AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.menu_order, wp_posts.post_date DESC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Can't create/write to file '/tmp/#sql_77d1_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_menu_item_menu_item_parent' AND wp_postmeta.meta_value = 'wpml-ls-34-ar' ) ) AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.menu_order, wp_posts.post_date DESC

صد در صد طبیعی
محصولات زرشاد از مواد صد در صد طبیعی تولید شده و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.
دسترسی آسان
پهنه توزیع محصولات زرشاد در سراسر کشور گسترده شده است تا مشریان گرامی به راحتی به محصولات زرشاد دسترسی داشته باشند.
مقرون به صرفه
استفاده از محصولات زرشاد موجب ایجاد ارزش افزوده کارکرد برای مصرف کننده می‌شوند و در نهایت موجب کاهش هزینه های خانوار خواهند شد.

شکلات ذرتی با کره بادام زمینی

شیرینی های برنجی کره بادام زمینی

خوشمزه ترین با کره بادام زمینی

توپ کره بادام زمینی شکلاتی